22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sapdöğer harman makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02319
Buluş Başlığı Sapdöğer harman makinası.
Başvuru Sahibi ÖZBİR TARIM MAKİNALARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi FİKRET HIZLI
IPC Sınıfı A01F 11/00
Buluş Özeti

Buluş; buğday, arpa, yulaf, fasulye, nohut, mercimek fig, ayçiçek, kimyon, sorgum gibi hububat ve baklagillerin yüksek besleme hızıyla, ürün parametrelerinde (çeşit, olgunluk, nem v.b) en az etkilenerek, mekanik olarak zedelemeden işeleyebilen harmanlama etkinlği artırılmış bir tarım makinesiyle ilgilidir.