22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok amaçlı kullanıma ve katlanır özelliğe haiz bir muhafaza kutusu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04041
Buluş Başlığı Çok amaçlı kullanıma ve katlanır özelliğe haiz bir muhafaza kutusu.
Başvuru Sahibi ŞABAN DİNÇ
Buluş Sahibi ŞABAN DİNÇ
IPC Sınıfı B65D 6/16;B65D 6/18
Buluş Özeti

Buluş, bir taban (7) bölgesi, bahsedilen tabana (7) dikey konumda sabitlendirilen kısa yan kanatlar (4) ve uzun yan kanatlar (5 1, 5.2) ve bu kanatların (4, 5.1, 5.2) birleştirilmesi neticesinde bir hacme sahip taşıyıcı gövde (1.1) içeren muhafaza kutulan (1) ile ilgili olup, çok parçalı yapıya sahip uzun yan kanatların (5,1, 5.2) katlama hareketi yapacak şekilde birbin ile sabitlenmesini sağlayan erkek menteşe (9) ve dişi menteşeler (8), bahsedilen muhafaza kutusunun (1) taşıyıcı gövdesinin (1 1) üst bölgesinde konumlandırılan ve üzerinde pim yuvalan (6,1) oluşturulmuş bir çerçeve (6) ile ilgilidir.