22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ticari ve binek araç kayar kapıları için tam emniyetli kapı durdurucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02342
Buluş Başlığı Ticari ve binek araç kayar kapıları için tam emniyetli kapı durdurucu.
Başvuru Sahibi ORAU ORHAN OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HASAN TOPSAKAL
IPC Sınıfı B60K 15/05
Buluş Özeti

Buluş, kayar kapı kullanılan ticari veya binek arabalarda yakıt depo kapağı (120) açık iken bu kapının içeriden veya dışarıdan açılmasını engelleyen bir kayar kapı durdurucu (80) ile ilgili olup, özelliği; üzerinde bir yataklama boşluğu (12) ve bu boşlukta bir istinat yüzeyi (15) oluşturulmuş bir ana gövde (10), bahsedilen yataklama boşluğunda (12) konumlandırılan yayı (20) haiz bir hareketli pim (30), bahsedilen yayın (20) baskı uyguladığı ve/veya yaya (20) baskı uygulayan alt uca (42) sahip ve eksenel hareket noktasında (A) sabitlendirilmiş bir mandal (40) ve bahsedilen mandal (40) ile irtibatlandırılmış bir bağlantı (90) içermesidir.