22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Stor sistemleri için kilitleme sistemlerinde geliştirilmiş yay. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02353
Buluş Başlığı Stor sistemleri için kilitleme sistemlerinde geliştirilmiş yay.
Başvuru Sahibi YATAY KAPI PENCERE VE SİNEKLİKLERİ İTHALAT İMALAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ ÖZGÜR
IPC Sınıfı E06B 9/42
Buluş Özeti

Buluş stor sistemleri için kilitleme sistemlerinde geliştirilmiş yay olup, 2011/02024 ve 2011/02025 kod numaralı faydalı model başvurularının geliştirilmiş halidir. Faydalı model konusu buluş, mevcut sisteme bir takım yenilikler getirerek, ürünün çalıştığı zaman zarfında hep ilk montaj halini koruyarak, ürünün kalitesini ve oluşacak aksaklıkları engelleyip müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktadır.