22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir tutamak içeren koltuk arkalığı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02426
Buluş Başlığı Bir tutamak içeren koltuk arkalığı
Başvuru Sahibi GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi SERHAT DIYAROĞLU
IPC Sınıfı B60N 2/00
Buluş Özeti

Bir orta bölge (11) ve arada bir kademe (12) olacak şekilde bahsedilen orta bölgenin devamında uzanan en az bir yan bölgeye (13) sahip ve üzerinde sağlanan en az bir tutamağa (50) sahip bir yolcu koltuğu arkalığı (10) olup özelliği; bahsedilen tutamağın (50) bahsedilen yan bölge (13) ile arasında bir depolama alanı (30) oluşacak şekilde yolcu koltuğu arkalığına (10) irtibatlı olmasıdır.