22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir seperatör yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02446
Buluş Başlığı Bir seperatör yapılanması.
Başvuru Sahibi AYKUTSAN AYDIN KUTU VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TAYYAR ERDOĞAN
IPC Sınıfı B65B 21/04
Buluş Özeti

Mevcut buluş, paletler (3) üzerine yerleştirilen şişelerin (4) tek tek ve ya koliler halinde üst üste istiflenmesi ve ambalajlanması esnasında, bahsedilen şişelerin (4) üstlerinde ve altlarında kullanılan ve bahsedilen şişelerin (4) ve ya şişe (4) kolilerinin köşelerine konumlandırılan en az dört seperatör tabakasına (1) sahip olup; bahsedilen seperatör tabakalarının (1) arasında konumlandırılan ve bahsedilen 10 seperatör tabakalarının (1) irtibatlandırılmasını sağlayan, herhangi bir kuvvet uygulanmaması durumunda birbirinden ayrılmayan ve kuvvet uygulanması durumunda birbirinden aynlan en az dört bağlantı elemanı (2) içeren seperatör ile ilgilidir.Şekil1-Şekil3