22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki parçalı priz montaj seti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02472
Buluş Başlığı İki parçalı priz montaj seti.
Başvuru Sahibi MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜNDÜZ KAÇMAZ
IPC Sınıfı H02G 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş iki parçalı priz montaj seti ile ilgilidir. Buluş konusu iki parçalı priz montaj seti günümüzde kullanılan mevcut priz montaj setlerinde olduğu gibi çok sayıda parçadan oluşmadığı için montaj işlemini oldukça kolaylaştırmakta ve kullanışlı bir hale getirmektedir. Parça sayısının azalması sayesinde kullanılan hammadde miktarı azalmakta, üretim süreçleri kolaylaşmakta ve böylece daha ekonomik bir ürün elde edilmektedir.