22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hava süspansiyon sistemlerinde ayırt edici işaret yapısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02514
Buluş Başlığı Hava süspansiyon sistemlerinde ayırt edici işaret yapısı.
Başvuru Sahibi VİBRACOUSTİC CV AİR SPRİNGS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi NECDET DEMİR;MAHMUT ÇİFTÇİ
IPC Sınıfı F16F 9/00
Buluş Özeti

Buluş havalı süspansiyon sistemleri körüğü (10) ile ilgilidir. Buluş özellikle bahsedilen körüğün (20) dış yüzeyinden (11) körük iç yüzeyine (12) doğru uzanan girintiler (21) şeklinde yapılandırılmış ayırt edici işaretler (20) ile ilgilidir.