22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir akış kanalı içerisindeki akışkanın debisinin ölçülmesine yönelik yöntem ve tertibat. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04043
Buluş Başlığı Bir akış kanalı içerisindeki akışkanın debisinin ölçülmesine yönelik yöntem ve tertibat.
Başvuru Sahibi BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ EKBUL
IPC Sınıfı G01F 1/32
Buluş Özeti

Buluş, bir akışkanın, başta hacimsel ve/veya kütlesel debi olmak uzere, sahip olduğu akış debisinin ölçülmesine yönelik bir işlem ve bir tertibat (1) ile ilgilidir Buluşun bir amacı, daha az karmaşık bir yapıda olan ve akış debisi olçumlennde güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlayan bir işlem ve bir tertibat (1) temm etmektir İşlemin karaktenze edıcı özelliği, sinyal olarak akışkanı en azından kısmen çevreleyen cidar yapısının (3), akışkanda (F) turbulans oluşturulmasından dolayı oluşan titreşiminin ve/veya salınımının algılanmasıdır.Tertibatın (1) karaktenze edıcı 10 özelliği ıse cidar yapısı (3) uzenndekı sensorun (6), bu sinyali dolaylı yoldan algılamak uzere, akış kanalı (2) dışına yerteştınlmış olmasıdır.