22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Atlet tipi poşet verme ve açma yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02517
Buluş Başlığı Atlet tipi poşet verme ve açma yapılanması.
Başvuru Sahibi CANKARA MAKİNA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi AHMET CİVELEK;YÜKSEL KARA;NEDİM ÖZDEMİR
IPC Sınıfı B65B 43/00
Buluş Özeti

Bu buluş atlet tipi poşetlerin (10) kullanıldığı yerlerde poşetin (10) pratik bir şekilde alınması ve alınması esnasında da açılması için kullanılan bir yapılanma ile ilgidir. Buluş özellikle. Atlet tipi poşetlerin (10) dış ortama teker teker alınmasını sağlayan bir yapılanma ile ilgili olup estetik bir taban (21) içeren bir tutucu (20), bahsedilen tutucu üzerinde konumlandırılmış poşetler (10), bahsedilen poşetler üzerinde yer alan ve bahsedilen estetik tabana yaklaşıp uzaklaşabilen bir kapak (30) içermektedir.