22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kurulumu kolay çok amaçlı yaşam ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02566
Buluş Başlığı Kurulumu kolay çok amaçlı yaşam ünitesi.
Başvuru Sahibi VEFA PREFABRİKE YAPILAR SANAYİ TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi ORHAN GÜNER
IPC Sınıfı E04B 1/343
Buluş Özeti

Buluş, sac aksam ve sandviç panelden mamul, kurulumu kolay, katlanabilir çok amaçlı yaşam ünitesi (1) ile ilgilidir. Bahsedilen çok amaçlı yaşam ünitesi (1) kapalı olarak kullanılacağı bölgeye getirildikten sonra döşeme paneli (5), askı halatları (2) vasıtasıyla kontrollü bir şekilde açılmaktadır. Bahsedilen döşeme paneli (5) bir ucundan askı halatı (2) diğer ucundan ise ray (7) vasıtası ile kontrollü bir şekilde aşağıya doğru hareket ederken, iç kısmında katlanmış halde bulunan ve duvar paneli (4) ve çatı paneli (3) de açılmaya başlamaktadır. Çok amaçlı yaşam ünitesinin (1) her iki yanında bulunan duvar paneli (4), çatı paneli (3) ve döşeme panelinin (5) açılmasının ardından çok amaçlı yaşam ünitesi (1), başka bir işleme ihtiyaç duyulmadan kullanıma hazır hale gelmektedir.