22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Portatif kurulumlu acil yaşam ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02567
Buluş Başlığı Portatif kurulumlu acil yaşam ünitesi.
Başvuru Sahibi VEFA PREFABRİKE YAPILAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN GÜNER
IPC Sınıfı E04H 15/32
Buluş Özeti

Buluş, afet halleri, kamp ve benzeri durumlarda barınma ihtiyacının kolay ve hızlı bir şekilde giderilmesi amacı ile geliştirilmiş katlanabilir çadır tipi portatif kurulumlu acil yerleşim ve yaşam ünitesi (1) ile ilgilidir. Bahsedilen çadır tipi portatif kurulumlu acil yerleşim ve yaşam ünitesi (1), fabrika ön üretimli olarak kurulup katlandığından kullanılacağı yerde herhangi ekstra bir uzmanlık gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilmektedir. Mevcut teknikte var olan çadıriardan en büyük farklı çakma, germe ve benzeri işlemlere ihtiyaç duyulmadan sadece hareketli panellerin (2, 3, 4) açılması sureti ile kullanıma hazır hale getirilmesidir. Bahsedilen çadır tipi portatif kurulumlu acil yerieşim ve yaşam ünitesinin (1) bu katlanma özelliği sayesinde depolama ve nakliye sırasında yerden büyük tasarruf sağlanarak taşıma maliyetleri önemli ölçüde düşürülmektedir.