22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Servikal mobil disk protezi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02587
Buluş Başlığı Servikal mobil disk protezi.
Başvuru Sahibi NORMMED MEDİKAL VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ADEM UYANIK
IPC Sınıfı A61F 2/44
Buluş Özeti

Buluş konusu servikal mobil disk protezi, halk arasında boyun fıtığı olarak bilinen servikal disk hernisi hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan bir implant olup, bu implantların avantajı diskektomiden sonra fonksiyonel segmentte hareketi korunması ve füzyondan sonra sıklıkla gelişen komşu segment hastalığını engellemesidir.