22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir ev cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/02600
Buluş Başlığı Bir ev cihazı.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERGIN KAPLAN;LEVENT ÖRÜNDÜ
IPC Sınıfı F25D 23/02
Buluş Özeti

Bu buluş, içine eşyaların yerleştirildiği en az bir kabin (15), kabin (15) üzerine takılan ve kabin (15) içine erişimi sağlayan, bir üst kenar (3), bir alt kenar (4), karşılıklı yan kenarlar (5) ile bir iç panel (6) ve bir dış panele (7) sahip olan bir kapı (2), bir iç yüzey (9) ve bir dış yüzey (10) sahip olan bir cam panel (8) ve iç yüzey (9) ile dış panel (7) arasında uzanan, cam panelin (8) kapı (2) üzerine takılmasını sağlayan ve kullanıcının tutamak olarak kullanmasına imkan veren levha formunda bir bağlantı parçası (11) içeren bir ev cihazı (1) ile ilgilidir.