22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gizli istif çıkıntılı, yan yüzeyi radyüslü plastik kap. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02645
Buluş Başlığı Gizli istif çıkıntılı, yan yüzeyi radyüslü plastik kap.
Başvuru Sahibi COVERİS RİGİD TURKEY AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜLBAHAR KOÇ
IPC Sınıfı A47G 21/00
Buluş Özeti

Buluş, iç içe geçerek istiflenebilen kullanım sırasında da sıkışmadan birbirinden kolaylıkla ayrılabilen yan yüzeyi (duvarı) radyüslü ve içten gizli istif çıkıntısı olan bir plastik kapla, özellikle bir içecek bardağıyla ilgilidir.