22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Paslanmaz duvar kaplaması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02687
Buluş Başlığı Paslanmaz duvar kaplaması.
Başvuru Sahibi ERKAN MİMARLIK İNŞAAT DEKORASYON VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İSMAİL HAKKI ERKAN
IPC Sınıfı E04F 13/00
Buluş Özeti

Bu buluş, yapılan iç veya dış cephelerinde yalıtım sağlamak, mekanlara dekoratif bir görünüm kazandırmak amacı ile düz ve yuvarlak yüzeylere/zeminlere sabitlenen paslanmaz duvar kaplaması ile ilgili olup, özelliği; üst yüzeyinde özel geometrik şekillerden oluşturulmuş dekoratif öğeler (1.1) bulunan paslanmaz gövde (1) ve iç kısmına yerleştirilerek paslanmaz gövdenin (1) düz zeminlere sabitlenmesini sağlayan plastik tabandan (2) meydana gelmesidir.