22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Asansör sistemleri için uzaktan kumandalı hız regülatörü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02772
Buluş Başlığı Asansör sistemleri için uzaktan kumandalı hız regülatörü.
Başvuru Sahibi AKAR ASANSÖR MOTOR MAKİNE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi RIFAT DEMİRÖZ
IPC Sınıfı B66B 1/24;B66B 5/04
Buluş Özeti

Bu buluş makine daireli veya makine dairesiz asansör ve kaldırma makinelerinde kullanılan asansör sistemleri için uzaktan kumandalı hız regülatörü ile ilgilidir. Buluş konusu asansör sistemleri için uzaktan kumandalı hız regülatörü, asansör kabini seyir halinde iken kapıların açılması ve kabinin istenmeyen/beklenmeyen bir şekilde 12 cm den fazla hareket etmesi yada kapılar açıkken kabinin istenmeyen/beklenmeyen bir şekilde 12 cm den fazla hareket etmesi durumunda devreye girerek kabinin hareket etmesini engellemekte ve kabinin güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlamaktadır. Böylece asansör kabinin istem dışı hareketleri engellenmekte ve asansör sistemleri için güvenilir bir çalışma sistemi elde edilmektedir.