22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Su kalkanı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/02825
Buluş Başlığı Su kalkanı
Başvuru Sahibi TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ADNAN ERHAN AKGÜL
IPC Sınıfı G02B 6/44;H01B 7/17;H01B 7/28;H01B 7/282;H02G 7/16
Buluş Özeti

Buluş bir kablo üzerinde yoğunlaşarak biriken sıvının yerçekimi etkisiyle akarak kablonun alt kısımlarına ulaşmasını engellemeye yönelik kalkan vazifesi gören bir parçayı içerir. Parça sayesinde her çeşit kabloda deve boynu ihtiyacı sebebiyle artan uzunluğun ve özellikle de bundan doğan gereksiz ağırlığın azaltılması hedeflenmektedir.