22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
PP malzemeden mamul delikli çuval yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04102
Buluş Başlığı PP malzemeden mamul delikli çuval yapılanması.
Başvuru Sahibi ABDİOĞULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SALİH SÜTCÜ;MEHMET SÜTCÜ
IPC Sınıfı B65D 33/01
Buluş Özeti

Buluş, patates, sebze, meyve, bakliyat v b. tarım ürünlerinin içerisinde konumlandırılmak suretiyle satışa sunulması, saklanması, depolanması gıbı amaçlar için kullanılmakta olan polipropilen (PP) malzemeden mamul çuvallar ıle ilgili olup özelliği, bahsedilen PP malzemeden çuvallar (1) içerisinde konumlandırılan tarımsal ürünlerin çürümesi, küflenmesi gibi olumsuzluklara karşıdayanımını artırmak ve hava almasını sağlamak üzere üretim aşamasında bahsedilen çuval (1) üzerinde açılan en az bir delik (1 1) içermesi ıle ilgilidir.