22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dikey ve yatay monte edilebilen soğuk oda kapı kilidi yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02789
Buluş Başlığı Dikey ve yatay monte edilebilen soğuk oda kapı kilidi yapılanması.
Başvuru Sahibi İMAMOĞLU SOĞUTMA CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AYDIN GÜRSOY
IPC Sınıfı E05B 65/00
Buluş Özeti

Buluş, endüstriyel soğuk oda çarpma tipi kapılarda kullanılan, dikey bağlantı delikleri (13) içeren kilit gövdesi (1), bağlantı deliği (110) vasıtasıyla kilit gövdesine (1) irtibatlı iç emniyet kilidi (100), iç emniyet kilidine (100) hareket verip kapının açılmasını sağlamak üzere kilit kolu (50), kilit gövdesi (1) üzerinde bahsedilen dikey bağlantı deliklerinin (13) bulunduğu doğruya dik doğruda yapılandırılan en az bir çift yan bağlantı kanatları (11), ve bahsedilen yan bağlantı kanatları (11) üzerinde dikey bağlantı deliklen (13) ile paralel yapılandırılan yatay bağlantı delikleri (12) içeren bir soğuk oda kapı kilidi yapılanması ile ilgilidir.