22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir bilgisayar çalışma istasyonu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02805
Buluş Başlığı Bir bilgisayar çalışma istasyonu.
Başvuru Sahibi YASİN YILMAZ
Buluş Sahibi YASİN YILMAZ
IPC Sınıfı A47B 13/00
Buluş Özeti

Bu buluş, bilgisayar ve/veya ekran kullanımını yatar pozisyonda ve ergonomik bir biçimde çalışmasını sağlamak ve aynı zamanda gövdeye entegre edilmiş pedal ve barfiks sayesinde kullanıcının oturma esnasında bilgisayar başından ayrılmadan egzersiz yapmasını gerçekleştiren bir bilgisayar çalışma istasyonu ile ilgilidir.