22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir resüsitasyon cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02814
Buluş Başlığı Bir resüsitasyon cihazı.
Başvuru Sahibi ERTUNÇ ÖZCAN
Buluş Sahibi UTKU ÇAY;METEHAN TOPRAK
IPC Sınıfı A61M 16/00
Buluş Özeti

Bu buluş solunum durması ya da yetersizliği yaşayan, yeni doğan veya yetişkin insanlara solunum desteğinin merkezi bir sistemden ya da tüplerden (6) sağlandığı, hareketli bir resüsitasyon cihazı (1) ile ilgilidir. Buluş konusu hareketli resüsitasyon cihazı (1) en temel halinde, en az bir taşıyıcı ana profil (2), taşıyıcı ana profilin (2) altına sabitlenen en az bir taşıyıcı ayak (3), taşıyıcı ayağın (3) altına tutturularak ana profile (2) hareket veren en az üç tekerlek (4), taşıyıcı ayak (3) üzerinde yer alan en az iki delik (5), deliğe (5) oturtularak taşıyıcı ayağa (3) sabitlenen, solunum durması ya da yetersizliği yaşayan kişiye O2-hava teminini sağlayan en az iki tüp (6), tüpün (6) ana profile (2) sabitlenmesinde kullanılan en az bir tüp bağlantı elemanı (7), merkezi bir sistemden ya da tüplerden gelen O2 ya da havanın düzenlenmesini sağlayan, giriş çıkışlara sahip en az bir regülatör (8), solunum durması ya da yetersizliği yaşayan, yeni doğan veya yetişkin insanlara solunum desteği sağlayan, ana profile (2) yerleştirilen en az bir solunum ünitesi (9) ve hastaya verilecek o2 ya da hava akış miktarının ayrı ayrı izlenebildiği ve ayarlandığı en az iki debimetre (10) içermektedir.