22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Harici su hazneli ütü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/02816
Buluş Başlığı Harici su hazneli ütü.
Başvuru Sahibi EKSEN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BESIM TAHINCIOĞLU
IPC Sınıfı D06F 75/12;D06F 75/38
Buluş Özeti

Mevcut buluş bir beyaz eşya ve spesifik olarak da araca bir besleme borusu ile bağlanmış bir harici su haznesine sahip bir ütü aleti sunmaktadır. Ütüleme ünitesine taşınan su direkt olarak, su buharının direkt olarak üretildiği ve sıcaklığının bağımsız olarak ayarlandığı taban plakasına taşındığı, bağımsız olarak ısıtılmış bir iç plakaya maruz tutulur. Bağımsız olarak ısıtılmış iç plaka birbiri üzerinde ayarlanmış bir çift kapak içerir. İlk kapak, açıklıklarından ve kanallarından suyu alır ve bir iç boşluk oluşturmak üzere birincisinin hemen altında yatan ikinci kapak suyun buhar üreten plakaya iletilmesine olanak verir. Su buharı ardından ütülenen kumaşa uygulanmak üzere taban plakasına erişir.