22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sensör iletkenli ve güçlendirme telli dikenli tel. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/02829
Buluş Başlığı Sensör iletkenli ve güçlendirme telli dikenli tel.
Başvuru Sahibi KÖSEDAĞ TEL ÖRME ÇİT SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALI KÖSEDAĞ
IPC Sınıfı B21F 25/00;G08B 13/12
Buluş Özeti

Mevcut buluş boylamasına uzanan iletken tellerden ve güçlendirme tellerinden oluşmuş birbirine bağlı boru şeklindeki elemanlara sahip bir çit sistemi sunmaktadır. Bahsedilen iletken teller geleneksel olarak, açık yuvarlaklı veya yuvarlatılmış kesitli bir dış mahfazanın boşluğu içinde bulunmaktadır. Söz konusu dış mahfaza, bahsedilen iletken teller paralel olarak uzanan güçlendirme telleri tarafından güçlendirilecek şekilde, güçlendirme tellerinin söz konusu dış mahfazanın boylamasına iç hacminin ayrı bir bölmesinde bulunduğu bir kıvırma işlemi ile oluşturulmaktadır. Bahsedilen güçlendirme tellerine ayrılan bölme, söz konusu güçlendirme tellerinin, sivri uçlu ve/veya keskin dikenleri olan dikenli tellerin birbirine bağlı boru şeklindeki elemanlar etrafında enine katlandığı kıvırma işleminin son aşamasında söz konusu iletken tellere zarar vermemesini sağlamaktadır.