22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Binalar ya da inşaat mühendisliği çalışmaları için iyileştirilmiş beton kalıplama sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/02846
Buluş Başlığı Binalar ya da inşaat mühendisliği çalışmaları için iyileştirilmiş beton kalıplama sistemi.
Başvuru Sahibi MESA IMALAT SANAYII VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi NIHAT AKYILDIZ
IPC Sınıfı E04G 17/04
Buluş Özeti

Binalar ya da inşaat mühendisliği çalışmaları için bir beton kalıplama sistemi; burada söz konusu sistem, beton kalıplama kalıplarına (1) ve kalıplan yan yana ve yüz yüze monte etmeye yönelik araçlara sahiptir. Söz konusu sistemin karakteristik özelliği, montaj araçlarının, standart ve tamamlayıcı vidalar (50) ve somunlar (40) oluşturan montaj elemanlarına (12) sahip olmasıdır; burada söz konusu kalıplar üzenne, önceden, bunların karşılıklı yan kenarları boyunca belli yüksekliklere, sırasıyla vida oluşturan elemanlar ve somun oluşturan elemanlar monte edilmiştir; burada söz konusu montaj, iki kalıbın, karşı karşıya yer alan vida oluşturan elemanlar ve somun oluşturan elemanlar bir araya getirilerek, yan yana sabitlenebileceği şekilde yapılmıştır; montaj araçları ayrıca, iki kalıbı yüz yüze sabitlemeye yönelik şeritlere de sahiptir; burada her şerit içine, önceden, sırasıyla vida oluşturan bir eleman ve somun oluşturan bir eleman monte edilmiştir; burada söz konusu montaj, iki kalıbın, karşı karşıya yer alan kalıplardan birinin somun oluşturan bir elemanıyla bir araya getirilerek, bir şeridin vida oluşturan elemanıyla yüz yüze sabitlenebileceği şekilde yapılmıştır; oysa adı geçen şeridin somun oluşturan elemanı, diğer kalıbın, yine karşı karşıya yer alan vida oluşturan bir elemanıyla bir araya getirilmektedir.