22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Şap makinesi kumanda panosu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02848
Buluş Başlığı Şap makinesi kumanda panosu.
Başvuru Sahibi ETYEMEZLER MAKİNE İMALATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET ETYEMEZ
IPC Sınıfı E01C 19/00
Buluş Özeti

Buluş; her türlü inşaatta geniş zeminlere ve yüksek katlara şap betonu atılmasında kullanılan şap makineierindeki kumanda panosu ile ilgilidir. Sunulacak buluştaki şap makinesinde özel geliştirilmiş kumanda panosu ile makinenin çalışması için gerekli tüm göstergeler ve butonlar tek bir panelde konumlandırılarak, şap makinesinin kullanımı daha kolay hale getirilmiş, kullanım panosunda yer alan dijital ekranı ile arızaların görünmesi sağlanarak arızaların daha kolay tespit edilmesi ve giderilmesi gerçekleştirilmiştir.