22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
ÜÇ SAPLAMALI TOPOLOJİ İLE FAZ, GENLİK VE EMPEDANSIN EŞZAMANLI KONTROLÜ VE BUNUN RF MEMS TEKNOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/02917
Buluş Başlığı ÜÇ SAPLAMALI TOPOLOJİ İLE FAZ, GENLİK VE EMPEDANSIN EŞZAMANLI KONTROLÜ VE BUNUN RF MEMS TEKNOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.
Başvuru Sahibi MEHMET ÜNLÜ;ŞİMŞEK DEMİR;TAYFUN AKIN
Buluş Sahibi ŞİMŞEK DEMİR;MEHMET ÜNLÜ;TAYFUN AKIN;ŞİMŞEK DEMİR;TAYFUN AKIN;MEHMET ÜNLÜ;TAYFUN AKIN;MEHMET ÜNLÜ;ŞİMŞEK DEMİR
IPC Sınıfı H01P 1/18;H01P 1/22
Buluş Özeti

Bu buluş, RF uygulamalarında araya girme fazı, genlik ve giriş empedansını kontrol etme teknikleriyle ilgilidir. Daha özel olarak bu buluş, yarııletken ve RF Mikro-ElektroMekanik Sistemler (MEMS) teknolojilerını kullanan faz kaydırıcılar, vektor kipIeyiciler, zayıflatıcılar ve empedans ayarlayıcılar ıle ilgilidir.