22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir ev cihazı için koruyucu düzenek. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/02928
Buluş Başlığı Bir ev cihazı için koruyucu düzenek.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALPER AYDINAY
IPC Sınıfı D06F 39/00
Buluş Özeti

Bu buluş, nakliye esnasında oluşabilecek hasarları önlemek üzere ev cihazı (1) gövdesi (2) açılmaksızın sökülüp takılabilir, düşük maliyetli bir destek tertibatı (3) içeren bir ev cihazı (1) ile ilgilidir.