22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ev cihazlarının istiflenmesi için düzenek. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/02929
Buluş Başlığı Ev cihazlarının istiflenmesi için düzenek.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN ADLIHAN TARTAN;EGEMEN KÖSE
IPC Sınıfı D06F 29/00
Buluş Özeti

Bu buluş, önden yüklemeli iki ev cihazının (X, Y) üst üste yerleştirilebilmesini sağlayan bir istifleme düzeneği (1) ile ilgilidir. Buluş konusu istifleme düzeneği (1), ev cihazlarının arasında kalan boşluğu örten esnek bir tampon (4) içermektedir.