22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektronik potansiyometre TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04119
Buluş Başlığı Elektronik potansiyometre
Başvuru Sahibi ALİ TURAN
Buluş Sahibi ALİ TURAN
IPC Sınıfı G06F 9/30;H01C 10/00;H01H 19/00
Buluş Özeti

Endüstriyel ortamda kullanılmakta olan potansiyometreler karbon kökenli, kromnikel telli ve hall sensörlü olarak üretilmektedir. Tasarlanan elektronik potansiyometre girişlerine verilen endüstriyel kontrol gerilimi standartlarındaki gerilim ve akım elektronik potansiyometrenin analog gerilim giriş noktası (10) dan girilen analog gerilim veya akım, giriş gerilim seviye ayarlayıcı (8) e iletilir. Burada seviyesi ayarlanan analog değer referans olarak değerlendirilir. Elektronik potansiyometrenin displey (19) ve displey(20) nın değeri, değer artırma butonu (17) değer azaltma butonu (18) ile değiştirilerek, DAC (5) gönderilen digital data değiştirilir. Elektronik potansiyometrenin çıkış analog değeri: giriş gerilim seviye ayarlayıcı (8) den gelen referans değer ile DAC (5) deki digital datanın potansiyometrede hesaplanan fonksiyonuna bağlıdır. An_çıkış = An_giriş * % Dsp_set. Çıkış gerilim seviye ayarlayıcı (9), DAC (5) de analog değere çevrilen gerilin veya akım endüstriyel standartlarda, Analog gerilim çıkış noktası (11) çıkmasını sağlar. EEPROM (6) ve EEPROM (7) set edilen değerin enerji kesildiğinde değişmemesi işin hafızadır.