22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kum ve granül malzeme üreten bir tersiyer kırıcı makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03025
Buluş Başlığı Kum ve granül malzeme üreten bir tersiyer kırıcı makinası.
Başvuru Sahibi TEK-EL MAKİNA TEKNİK HIRDAVAT YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi AHMET DEMİRCİ
IPC Sınıfı B02C 19/00;B02C 2/00
Buluş Özeti

Buluş, güç aktarım grubu (90) ve hidrolik piston grubu (50) içeren tersiyer kum makinaları (100) ile ilgili olup, özelliği; ring feder (63) ve rotor diske (64) sahip rotor ve yataklama grubu (60), sabit pandül (41) ve aşmalı pandül (42) içeren pandül grubu (40), gövde sabitleme kulağı (22) ve pandül ayar plakasına (27) haiz sağ - sol üst gövde grubu (20), piston sabitleme kulağı (16), pimler (12,15) ve yardımcı plakalara (11,14) sahip alt gövde grubu (10), Yardımcı sac plakalarına (31) ve destek plakalarına (32) sahip orta üst gövde grubu (30), yardımcı sac plakalarına (81,84) ve oluk sabitleme plakasına (82) sahip alt oluk grubu (80) içermesidir.