22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Rfıd li hologramlı, barkodlu ve drop etiketli elektronik bilet. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03075
Buluş Başlığı Rfıd li hologramlı, barkodlu ve drop etiketli elektronik bilet.
Başvuru Sahibi AYBARS ŞENÇALIŞ (%50);SAFİ TÜVAN ŞENÇALIŞ
Buluş Sahibi SAFİ TÜVAN ŞENÇALIŞ;İSMAİL BERK ŞENÇALIŞ;İSMAİL BERK ŞENÇALIŞ;SAFİ TÜVAN ŞENÇALIŞ
IPC Sınıfı G06Q 20/00;G06Q 30/00;G07B 15/00;H04L 29/00
Buluş Özeti

Sunulan buluş, içerisinde RFID (Radio Frequency Identification) Radyo Frekanslı Tanımlama çipi bulunan elektronik bir bilet ile ilgilidir. Söz konusu elektronik bilet, kola bir bileklik gibi takılabildiği gibi, boyuna bir kolye gibi asılabilme imkanı da bulunmaktadır. Bu bilet aynı zamanda bir cüzdan içerisinde kredi kartı gibi de saklanabilme özelliğine sahip olacaktır.