22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İç mekanlarda akustik kontrol amaçlı ses saçıcı ve yutucu panel sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03077
Buluş Başlığı İç mekanlarda akustik kontrol amaçlı ses saçıcı ve yutucu panel sistemi.
Başvuru Sahibi MEZZO STÜDYO AKUSTİK MİMARLIK PROJE MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ERİNÇ ODABAŞ;ZÜHRE SÜ GÜL;MEHMET ÇALIŞKAN
IPC Sınıfı G10K 11/00
Buluş Özeti

Bu buluş genişliği yüzeye dik olarak uzayan kuyulara alternatif olarak geliştirilen kuyuların yüzeye dik olarak uzaması yerine "L" veya "T" şekli oluşturacak biçimde yüzeye paralel olarak derinleşen Schroeder kuyularında; mikro perfore, perfore veya çizgisel açıklıklı panellenn, saçıcı panellerin ön ve arka tarafının aynı anda kullanılmasını olanaklı kılacak şekilde yerleştirilerek, saçıcıların etkin frekans aralığının arttırılması için geliştirilmiştır. Buluş konusu içerisinde geliştirilen uygulamalarda paneller, kuyuların oda içerisine baktığı haliyle tanımlanan frekans aralığında yüksek nitelikte ses yutucu ve saçıcı olarak davranırken aynı sistemin diğer yüzü ses dalgalarına maruz kalacak şekilde duvara yerleştirildiğinde frekans tanımlı bir ses yutucu olarak davranacaktır. Böylelikle aynı panel bir ters bir düz kullanıma olanak sağlayarak hem görsel hem akustik açıdan çeşitlilik yaratacaktır.