22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Damacana ve benzeri ürünler için kaldırma aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03089
Buluş Başlığı Damacana ve benzeri ürünler için kaldırma aparatı.
Başvuru Sahibi BKM PLASTİK KALIP DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi TURGAY AYPEK
IPC Sınıfı B65D 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş; su damacanalarının(20) dolumdan sonra damacanapaleti, palet, raf vb. istifleme araçları üzerine, damacanaları (20) insan gücünü en aza indirip, yerleştirmek üzere geliştirilmiş, işçilik sürecini hızlandırıp, maliyetlerden tasarruf sağlamak, ülke ekonomisine katkıda sağlamak için tasarlanmış, bir seferde 12 adet ve isteğe/duruma göre değişebilen adetlerde damacanayı(20) konveyör üzerinden veya özel tasarlanmış rampa üzerinden, robot kol veya elektrikli vince portatif olarak sabitlenen, kaldırma aparatıyla kavranıp kaldırılması ve damacanapaleti, palet, raf vb. Üzerine kolayca bırakılması, bu işlem gerçekleştirilirken damacanaların(20) kapaklarına ve güvenlik bantına zarar vermeyen, damacana(20) ve benzeri ürünler için kaldırma aparatını içermektedir.