22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok fonksiyonlu cihaza sahip bir tekstil malzemesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03099
Buluş Başlığı Çok fonksiyonlu cihaza sahip bir tekstil malzemesi
Başvuru Sahibi NECATİ BEYDEMİR
Buluş Sahibi NECATİ BEYDEMİR
IPC Sınıfı H04B 1/00
Buluş Özeti

Buluş, üzerinde cep (2) konumlandırılan tekstil malzemeleri (1) ile ilgili olup; bahsedilen cep (2) içerisinde konumlandırılan, içerisine işitsel ve/veya görsel verilerin yüklendiği ve/veya kayıt edebilme özelliğine haiz cihaz (3) içermesi ile ilgilidir.