22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yüzey taşlama makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03100
Buluş Başlığı Yüzey taşlama makinası.
Başvuru Sahibi KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÖKHAN GEZER;SEFER MEHMET SÜER;ÇAĞRI İSLAM ONAT
IPC Sınıfı B23B 1/00;B27C 5/00
Buluş Özeti

Buluş, yalıtım ürünlerinin (12) yüzeylerinin taşlanmasını sağlayan makina (1) ile ilgili olup; sabitlenen ürünün (12) yüzeylerini taşlayan, tahrik elemanı (11040) ve dönme hareketi yapan hareketli freze bıçaklarına (1100) haiz, lineer olarak hareket eden freze mekanizması (110) ile ilgilidir.