22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Işik ileten yapi elemanlari ve bunlarin üretim yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04206
Buluş Başlığı Işik ileten yapi elemanlari ve bunlarin üretim yöntemi
Başvuru Sahibi ESMA SUZAN BABACAN (1/4)
Buluş Sahibi AYHAN BABACAN
IPC Sınıfı B28B 1/52;E04C 1/42
Buluş Özeti

Söz konusu buluş, beton, çimento, alçı gibi şeffaflığı olmayan dökme malzemelerden üretilen panel, blok, kaplama elemanı gibi yapı elemanlarının optik fiber bazlı ışık iletebilen unsurlar kullanilarak istenilen desende ışık ileten hale getirilmesi için geliştirilen bir yöntemle ve bu yöntem kullanilarak üretilen istenilen desende ışık ileten yapı elemanları ile ilgilidir .