22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir görüntüleme cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/03180
Buluş Başlığı Bir görüntüleme cihazı.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ULKU CELIKKOL;SERDAL KORKUT AVCI;CEMAL GULER;ALEV FERADOGLU;AYLIN GURSES
IPC Sınıfı B29C 65/08;F16M 11/00
Buluş Özeti

Bu buluş, ultrasonik kaynaklama yöntemiyle birleştirilen plastik bir üst parça (4) ve plastik bir alt parçadan (5) meydana gelen bir ayak (3) içeren bir görüntüleme cihazı (1) ile ilgilidir.