22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bimsten mamul içi boşluklu hafif lento ve duvar bloğu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03217
Buluş Başlığı Bimsten mamul içi boşluklu hafif lento ve duvar bloğu.
Başvuru Sahibi METAŞ MADENCİLİK ENDÜSTRİ TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MUSA ERTAŞ
IPC Sınıfı E04C 1/00
Buluş Özeti

Buluş, içi boşluklu hafif lento ve duvar bloklan ile ilgilidir. Buluş konusu lentolar, kapı ve pencere üstlerinde kullanılan klasik lentolann ve ısı izolasyonu ve mantolama maksadı ile kullamlan duvar bloklarının yerlerini almak için geliştirilmiştir. Sunulan buluşta, lento ve duvar bloklannın iç kısmı yuvarlak, kare veya dikdörtgen formunda boş olarak imal edilecektir.