22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sıralı bıçak yapısına haiz gıda parçalama makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03240
Buluş Başlığı Sıralı bıçak yapısına haiz gıda parçalama makinası.
Başvuru Sahibi SÜLEYMAN NANTU
Buluş Sahibi SÜLEYMAN NANTU
IPC Sınıfı A47J 43/00;B26D 1/00;B26D 7/00;B26F 1/44
Buluş Özeti

Buluş, yumuşak, yapışkan veya sert yapıdaki gıda ürünlerinin (4) kesilmesini, parçalanmasını sağlamak üzere, baskı tamburu, bir mil (3) üzerine konumlanan en az iki disk bıçak (30) ve bahsedilen bu disk bıçaklar (30) arasında bulunan, bahsedilen gıda ürünlerinin (4) yerleştiği boşluk (31) içeren gıda parçalama makinası (1) ile ilgili olup; gövde (20) üzerinde, birbirinden bağımsız olarak konumlanabilen ve değiştirilebilme özelliğine haiz, bahsedilen gıda ürünlerinin (4) yerleştiği boşluğa (31) giren, en az iki kesici elemana (21) sahip, bıçak yapılanması (2) içermesi ile ilgilidir. Şekil 1