22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pişiricilerde kullanılan gıda taşıyıcı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03243
Buluş Başlığı Pişiricilerde kullanılan gıda taşıyıcı.
Başvuru Sahibi İNOKSAN MUTFAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi VEHBİ VARLIK
IPC Sınıfı A47J 37/00
Buluş Özeti

Buluş, dönen en az bir mil (140) üzerine konumlandırılan ve pişirilecek gıdaların (200) sabitlendiği; mil (140) ile bağlantısını sağlayan en az bir asma elemanı (111), gıdanın (200) sabitlendiği en az bir gıda sabitleme unsuru (120), bahsedilen asma elemanı (111) ile gıda sabitleme unsurunu (120) taşıyan ana gövde (110) içeren gıda taşıyıcı (100) ile ilgilidir.