22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kapılar için esnek menteşe sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03275
Buluş Başlığı Kapılar için esnek menteşe sistemi.
Başvuru Sahibi MAKTAŞ MAKİNA ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ABDURRAHMAN ÖNAL
IPC Sınıfı E06B 3/00
Buluş Özeti

Buluş bileme vida başını örten kısma sahip, parçayı altındaki saca tutturan girintiye haiz, ayar çizgisi ve esneme oyukluğuna sahip, tahta geçme yerine sahip olan kapılar için menteşe sistemi hakkında olup; ana gövde (1), vida başını örten kısım (2), tutturma girintisi (3), ayar çizgisi (4), esneme oyukluğu (5), tahta geçme yeri (6) ve sacdan (7) meydana gelmektedir.