22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir soğuk bir sıcak su hazneli otomatik demlemeli/zaman ayarlı sıcak içecek hazırlama cihazında yapılan geliştirmeler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03315
Buluş Başlığı Bir soğuk bir sıcak su hazneli otomatik demlemeli/zaman ayarlı sıcak içecek hazırlama cihazında yapılan geliştirmeler.
Başvuru Sahibi ERNA-MAŞ MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi NAZİFE KADER
IPC Sınıfı A47J 31/00
Buluş Özeti

Buluş, 2011/04891 numaralı faydalı model belgesi ile açıklanan bir soğuk bir sıcak su hazneli otomatik demlemeli/zaman ayarlı sıcak içecek hazırlama cihazında yapılan geliştirmeler ile ilgili olup, söz konusu buluşa ek olarak çaydanlık ve demlik kısımlarının ayrı ayrı ısıtıcılar üzerine yerleştirilerek bu iki kısmın ısıtılması işleminin birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır.