22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bünyesinde metal rakor barındıran plastik küresel vana. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03362
Buluş Başlığı Bünyesinde metal rakor barındıran plastik küresel vana.
Başvuru Sahibi ÖZAY PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BURAK AYVAZ
IPC Sınıfı F16K 5/06
Buluş Özeti

Buluşumuz, Sıhhi tesisatlarda kullanılan plastik küresel vanalar ile ilgili olup özelliği, plastik küresel vananın metal tesisatlar da da kullanılmasını sağlamak amacıyla küresel vana gövdesine (1) imalat sırasında rakor boynu (4),ve metal rakor (3), takılmasıdır Bu sayede plastik küresel vana herhangi bir kaynaklama işlemi olmaksızın metal tesisat sistemine adapte olabilmektedir. Metal tesisat sisteminde bulunan, metal tesisat çıkış redüktörünün (6) dişli kafası ile metal rakor arasına (3) sızdırmazlık contası (7) takılarak küresel vananın vana kolu (5) açıldığında vana gövdesi (1), içerisinden geçen sıvının dışarıya sızması engellenmektedir. Sistem, Vana gövdesi (1), köşeli anahtar ağzı (2), metal rakor (3), rakor boynu (4), vana kolu (5), Metal tesisat çıkış redüktörü (6) ve sızdırmazlık contasından (7) oluşur.