22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir boyama sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04418
Buluş Başlığı Bir boyama sistemi.
Başvuru Sahibi ERHAN AYDIN
Buluş Sahibi ERHAN AYDIN
IPC Sınıfı D06P 1/00
Buluş Özeti

Buluş, bir laboratuar boyama sistemi olup, kumaş renk çalışma makinesi ile bir yönteme ilişkindir. Boyama sisteminde bir birinden bağımsız boya haznelen mevcut olup, alt ve üst silındırierden (6,7) geçirilen kumaşların tahrik redüktörü (9) vasıtasıyla dönmesi sağlanmakta ve kumaşlar daldırma usulü ile ısıtılmaktadır. Dönme işlevi sayesinde renk alması takip edilebilen kumaşların renk durumlarına göre müdahale edilebilinmekte, bir seferde istenilen renkteki boyanın prosesi tamamlanmış olmaktadır.