22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kil hamuru kurutma platformu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03365
Buluş Başlığı Kil hamuru kurutma platformu.
Başvuru Sahibi TANFER ORUÇ
Buluş Sahibi TANFER ORUÇ
IPC Sınıfı A47J 31/00;A47J 47/00
Buluş Özeti

Buluş şekil verilmiş kıl hamurunun kurutulması için kullanılan bir kurutma platformu (10) olup özelliği; belirli bir yüksekliğe, kalınlığa, ve şekle sahip hava sirkülasyonu sağlayan en az bir kurutma yuvasına (12) haiz plastikten mamul karkas (11) ile ilgilidir.