22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gaz difüzyon sistemli etilen oksit sterilizasyonunda otomatik kartuş aktivatörü TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04533
Buluş Başlığı Gaz difüzyon sistemli etilen oksit sterilizasyonunda otomatik kartuş aktivatörü
Başvuru Sahibi CEM ÖZDAMAR
Buluş Sahibi CEM ÖZDAMAR
IPC Sınıfı A61L 2/24
Buluş Özeti

Otomatik Kartuş Aktivatörü portatif ve sabit olarak kullanılan, gaz difüzyon sistemine haiz etilen oksit sterilizasyonunda kullanılan etilen oksit kartuşlarının ve ampullerinin (10), insan kontrolü dışında el değmeden, otomatik olarak aktive olmasını ve yine gaz difüzyon sisteminde kullanılan Liner Bag olarak da adlandırılan membran yapılı Gaz Difüzyon Sterilizasyon Torbalarının (26) sterilizasyon bitiminde otomatik olarak havalandırılmasını sağlayarak artıl etilen oksidin söz konusu torba içinden ve sterilize edilmiş malzemeler üzerinden uzaklaştırılmasını ve malzemelerin havalandırılmasını temin ederek etilen oksidin insan sağlığını tehdit etmeden ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktadır.