22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doğal bitki antifrizi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04582
Buluş Başlığı Doğal bitki antifrizi
Başvuru Sahibi FEVZİ MUSTAFA ECEVİT
Buluş Sahibi FEVZİ MUSTAFA ECEVİT
IPC Sınıfı C12N 1/00
Buluş Özeti

Demir ve kükürt minerallerince zengin doğal toprak materyaline su ve Thiobacillus spp bakterileri ilave edilerek oluşan sıvı ortamda belli sıcaklık derecesinde ve belli süre sonunda biyolojik olarak meydana gelen; farklı demir sülfat formları ile potasyum tiyosülfat ve toprak karışımına su ve Thiobacillus spp bakterileri ilave edilerek elde edilebilen; bitkiler için gerekli ve faydalı elementlerle karıştırılınca Doğal Bitki Antifrizli sıvı gübreler ve sıvı yaprak gübreleri elde edilen; trikalsiyum losfat ve kükürt ile karıştırılınca biyolojik fosforlu gübre elde edilmesini sağlayan; kendisi ve karışımları olan sıvı gübreler ve yaprak gübreleri toz haline getirilebilen sıvı Doğal Bitki Antifrizi.