22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Döner dirsekli bağlantının gaz musluklarına uygulanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04696
Buluş Başlığı Döner dirsekli bağlantının gaz musluklarına uygulanması.
Başvuru Sahibi VALF SANAYİİ A.Ş.
Buluş Sahibi RAMAZAN KÖROĞLU;CENGİZ İLHAN
IPC Sınıfı F16K 5/02;F23K 5/00;F23N 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş; evlerde pişirme amaçlı kullanılan (fırın, ocak vb.) emniyetli ya da emniyetsiz tip, yanıcı gaz musluğuna ait olup, giriş-çıkış bağlantısının 360° lik bir açı çevresinde, herhangi bir konumda gaz akış borusuna bağlanabilmesine aittir. Bu amaçla, gövdenin (1) çıkış tarafına bir dirsek (18) takılmıştır (şekil 1 ve 2 ). Ayrıca, gövde (1) ile dirsek (18) arasında sızdırmazlık amaçlı bir o-ring (19) vardır (şekil 1).