22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geliştirilmiş emniyetli gaz musluğu pimi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04812
Buluş Başlığı Geliştirilmiş emniyetli gaz musluğu pimi
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi GÖKHAN TURHAN;İSA GÜN;MEHMET DEMİREZEN
IPC Sınıfı F16K 17/00;F23D 14/72;F23N 5/10;F23N 5/24;F23N 5/26
Buluş Özeti

Buluş, set üstü ocak ve fırınlarda kullanılan emniyetli gaz musluklarında kullanıma uygun olan ve sistemi daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlama amacı ile geliştirilen bir pimdir. Genel emniyetli ankastre tipi musluklarda sistemler oldukça karmaşık ve zor yapıdadır. Bu tür zor ve karmaşık yapıların genel olarak çalışmalarında problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra dünya üzerinde bu sistemi daha kolay çözebilen bir sistem olan yataklama, iki pimin karşılıklı çalışma açısı prensibine dayanan sistemlerde bulunmaktadır. Bahsedilen buluş,iki pimin karşılıklı çalışma açısı prensibine dayanan sistemlerde oluşabilecek muhtemel hataları giderebilmektedir. Buluş, basma piminin iki noktadan yataklanması sayesinde musluğa uygulanabilecek nominal kuvvetler altında, muslukta oluşabilecek kaçak risklerini ortadan kaldırır.